Ελληνική Ενδοδοντική Εταιρεία

endon

Online υποβολή περιλήψεων - Οδηγίες

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου θα κατανείμει τις εργασίες σε:
Ελεύθερες Ανακοινώσεις
E-Posters.
Οι περιλήψεις Εργασιών θα γίνουν δεκτές μόνον σε μορφή e-mail μέσω της ιστοσελίδας του Συνεδρίου. Παρακαλούνται οι συγγραφείς να ακολουθήσουν πιστά τις παρακάτω οδηγίες.

1. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 20η Ιουλίου 2018.
2. Η ηλεκτρονική μορφή της εργασίας πρέπει να είναι γραμμένη στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα με γραμματοσειρά Arial, Courier ή Times.
3. Το κείμενο πρέπει να περιλαμβάνει:

  • Τίτλο
  • Πλήρες ονοματεπώνυμο συγγραφέων με υπογραμμισμένο το ονοματεπώνυμο του υπευθύνου για την παρουσίαση και τη σχετική αλληλογραφία
  • Ονόματα των ιδρυμάτων από όπου προέρχονται οι εργασίες (Τμήματα Νοσοκομείων, Πανεπιστημίων, φορείς κ.ά.) θα πρέπει να παρατίθενται με αρίθμηση που θα πρέπει να αντιστοιχεί σε ίδιο εκθέτη στο όνομα του/των συγγραφέων
  • Περίληψη της εργασίας (200 έως 250 λέξεις)

H περίληψη πρέπει να ακολουθεί δομή όπως:
I. Σκοπός
II. Υλικά και μέθοδος
III. Αποτελέσματα
IV. Συμπεράσματα

4. Για κάθε υποβαλλόμενη εργασία, ο δηλούμενος υπεύθυνος συγγραφέας που θα την ανακοινώσει, θα έχει την πλήρη ευθύνη της σχετικής αλληλογραφίας της ανακοίνωσης και την ευθύνη προς την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου, ως προς την πλήρη συγκατάθεση όλων των συγγραφέων, των τμημάτων Νοσοκομείων, Πανεπιστημίων, φορέων κ.τ.λ. που συμπεριλαμβάνονται στην προς ανακοίνωση εργασία.
5. Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της απόφασης για τον τρόπο της παρουσίασης, ανάλογα με τη μορφή των εργασιών και τις ανάγκες του προγράμματος.

Ενημέρωση συγγραφέων
Οι συγγραφείς των περιλήψεων εργασιών θα ενημερωθούν μέσω e-mail σχετικά με τα αποτελέσματα αξιολόγησης το αργότερο μέχρι τις 27/08/2017.

e-Posters
Κάποιες εργασίες θα επιλεχθούν για παρουσίαση ως e-Posters. Tα posters σας σε μορφή pdf με 90 cm πλάτος και 60 cm ύψος θα πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικά στη γραμματεία του συνεδρίου.

Όλοι οι συγγραφείς πρέπει να εγγραφούν στο συνέδριο!

 

There is no form with this name or may be the form is unpublished, Please check the form and the url and the form management. 
© COPYRIGHT 2018
Focus On Health
POWERED BY INFINITY
1ο Διεθνές Συνέδριο Ενδοδοντίας